Mikuni India Private Limited

OUR POLICY

นโยบายสิ่งแวดล้อม (Environmental Policy)

บริษัท มิคุนิ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิตส่วนประกอบในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์โดยมีนโยบายที่จะรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นกรอบในการตั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายและมุ่งมั่นพัฒนา ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นใจว่า

1. นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม จัดทำเป็นเอกสารเพื่อเผยแพร่ และเปิดเผยให้เห็นแก่ลูกค้า พนักงาน รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯใกล้เคียง และกลุ่มบุคคลภายนอกที่ให้ความสนใจ
2. จัดให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. จัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพอย่างเหมาะสม และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย กฎข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า, ข้อกำหนดของบริษัทฯ, ข้อกำหนดการจัดการขยะ (อ้างอิงจากมิคุนิประเทศญี่ปุ่น) ข้อกำหนดของลูกค้า รวมไปถึงข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. มีการบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพมีการปกป้องผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยทั้งองค์กรจะทำการปกป้องการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศ น้ำ การรั่วไหลของสารเคมีทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ
5. ส่งเสริมให้มีการนำวัสดุสิ่งของใดที่สามารถนำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ เพื่อเป็นการ ลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง